ศูนย์ข้อมูล COVID-19
ติดต่องานด้านอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 610 5200

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 70(2)ให้รัฐอุดหนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่าง ๆ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การผลิตผลงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านงบกลางของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปี 2532 ในวงเงิน 500 ล้านบาท และต่อมาในปี 2540 ได้จัดตั้ง กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีก ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท

ข่าวและประกาศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 
icon800 1 1

กฎหมาย

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องด้าน
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
icon800 2 1

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารสิ่งพิมพ์ 
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
icon800 3 1

ร้องเรียน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม

RFnew

  กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
  สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (ชั้น 17)
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2039 5540  โทรสาร : 0 2039 5651
  E-mail: [email protected]
 google maps icon

 

ค้นหา Search

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

คำแนะนำเว็บไซต์ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล