กลุ่มงานอำนวยการ

งานสารบรรณและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร/พัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานและพิจารณาจัดส่งกอง/สำนักต่างๆ ออกเลขที่หนังสือ จัดเก็บสำเนาหนังสือ/ค้นหา/ทำลายเอกสาร เวียนหนังสือราชการ จัดตารางเวรยาม งานพิมพ์ งานร่างหนังสือโต้ตอบ สรุปเรื่องการเชิญประชุมจากหน่วยงานภายนอก ดูแลตรวจสอบเรื่องที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทำหนังสือถึงราชเลขาธิการในเรื่องต่าง ๆ งานทะเบียนวันลา ดูแลการขอใช้สถานที่ในการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ และงานอื่นใดที่มิใช่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ อำนวยการความสะดวกด้านสถานที่ รักษาความปลอดภัย บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ การติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักข้าราชการ งานบริการด้านยานพาหนะ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่

งานผลิตเอกสาร มีหน้าที่รับผิดชอบจัดพิมพ์ ผลิตเอกสาร รวบรวม ประมวลหนังสือวารสาร มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งผลิตเอกสารด้านวิชาการต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ในสำนักงาน

 กลุ่มงานบริหารบุคคล

  • มีบทบาทภารกิจหลักในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พััฒนาบุคลากรทุกระดับรวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี

งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักอำนวยการ จัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณแต่ละปี จัดทำข้อมูลประกอบคำชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักอำนวยการ และจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักอำนวยการ ในส่วนด้านการควบคุมงบประมาณรับผิดชอบจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวดและหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ขออนุมัติการโอนเงินประจำงวดต่างงานในแผนงานเดียวกัน การโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ จัดทำทะเบียนคุมการขออนุมัติเงินประจำงวดตามโครงการต่างๆ จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายตามฎีกาเบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายตามใบสำคัญเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณรายจ่ายตามใบสำคัญเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ด้านการรายงานงบประมาณ รับผิดชอบการรายงานการจำแนกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเป็นส่วนกลางและรายจังหวัด รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักอำนวยการ รายงานฐานะเงินงบประมาณประจำเดือน รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนแยกตามโครงการ/หมวดรายจ่าย/งานและแผนงาน

งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยวิธีการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญทุกหมวดรายจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบการขอเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติการจ่าย จัดทำฎีกาเพื่อขอเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง การนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คเพื่อจ่าย เบิกเงินสดจากธนาคารมาจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน รับคืนเงินเหลือจ่าย และนำฝากคลัง ส่งคลัง จัดทำการตรวจสอบนับตัวเงิน ขออนุมัติการให้ยืมเงิน ติดตามทวงหนี้เงินยืม และตรวจสอบหลักฐาน และอนุมัติการหักล้างเงินยืม ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง การตั้งเรื่องการขอเบิกเงินบำเหน็จและบำนาญให้แก่ข้าราชการภายในสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และข้าราชการมหาวิทยาลัยในสังกัดตลอดจนถึงสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร คำนวณภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายแสดงรายการนำส่งกรมสรรพากร จัดทำและนำส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังแก่ข้าราชการ ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือระเบียบการขอเบิกจ่ายเงิน ควบคุมดูแลการจ่ายเงินทดรองราชการ และจัดทะเบียนเงินทดรองจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งกรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการขอกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน และจัดทำหนังสือส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลและดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการทางการเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดในสมุดขั้นต้น สมุดขั้นปลาย จัดทำเป็นรายงานการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนหรือโครงการให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน เปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป เพื่อใช้ในการบริหารของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน และเงินนอกราชการ การควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเงินสดประจำวัน เงินฝากธนาคาร และบัญชีกับงานการเงิน จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ งบเดือนรายจ่าย งบเดือนรายได้

 กลุ่มงานพัสดุ

  • งานพัสดุมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การดำเนินการวางแผนจัดหาพัสดุ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ/จ้าง จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน ตรวจรับ เช่า จัดทำเอง แลกเปลี่ยน ตรวจร่างสัญญา ลงโทษผู้ทิ้งงาน ควบคุมทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ วิเคราะห์เชิงวิชาการ ให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการพัสดุและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแก่ข้าราชการและผู้มาใช้บริการ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงในการพิจารณาทิ้งงาน พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์ พิจารณาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ขอความเป็นธรรมให้เพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ทิ้งงาน พิจารณามาตรการที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี เช่น การช่วยเหลือผู้รับจ้างงานก่อสร้าง/ผู้ขาย การนิรโทษไม่เป็นผู้ทิ้งงาน การติดตั้งโทรศัพท์ประจำบ้านพักข้าราชการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการผูกพันงบประมาณ การเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันซึ่งเกินจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัต

 ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา

บริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา ของ สกอ.

วิเคราะห์เสนอแนะข้อมูลสารสนเทศเชิงนโยบาย

จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอุดมศึกษาและพิจารณา งบประมาณ และแผนงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา

ประสานการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างหน่วยงานอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล เอกสารอุดมศึกษา

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

งานด้านวางแผน ผลิตเผยแพร่และบริการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์  

งานด้านวางแผนผลิต เผยแพร่และบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการให้บริการโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ และบริการทั่วไปเพื่อการประชาสัมพันธ์  

งานด้านการประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการประชาสัมพันธ์   

งานส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ ในภารกิจของ สกอ.