ประกาศ   เผยแพร่ร่างกฎกระทรวงและแบบฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐการอุดมศึกษา  จำนวน  5 ฉบับ

 

logo PS22

 

 

 

เอกสาร   ประกาศ   เผยแพร่ร่างกฎกระทรวงและแบบฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐการอุดมศึกษา  จำนวน  5 ฉบับ