Scan10019ประวัติทบวงมหาวิทยาลัย
การจัดการอุดมศึกษาของไทยได้เริ่มมาแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอุดมศึกษาในสมัยนั้นมีหลากหลาย ทั้งโรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย์ และโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งอื่นขึ้นอีกในเวลาต่อมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสังกัดอยู่ในกระทรวงต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตร เป็นต้น

จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๒ รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตราพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยทุกแห่งไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้นในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยแยกกันอยู่ต่างกระทรวงเป็นเรื่องยากในการปกครอง และการสร้างมาตรฐานการศึกษา การโอนมารวมอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะเป็นการสะดวกในการดำเนินการ ทั้งในด้านวิชาการและธุรการ และจะบรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในขณะนั้น

ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ Scan10020
สภาการศึกษาแห่งชาติและที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐได้ร่วมกันเสนอความเห็นต่อจอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ ว่า มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีอิสระในการปกครองตนเอง มีเสรีภาพทางวิชาการในการถ่ายทอดและแสวงหาความรู้ โดยถือหลักความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงควรแยกมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล หากไม่สามารถดำเนินการได้ ควรจัดตั้งทบวงอิสระหรือทบวงในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ในชื่อ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการและกำกับการศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ จึงเป็นวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ กำหนดระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้น เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและการบริหารงานบุคคล พิจารณาการเสนอและพิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา ตลอดจนการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์ประสานงานด้านการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ทำให้ทบวงมหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่แตกต่างจากกระทรวงและทบวงอื่น ที่ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ

che7ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ 
รัฐบาลสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็น ทบวงมหาวิทยาลัย และให้ยกฐานะเป็นทบวงอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ไม่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน เนื่องจากมีการโอนงานกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๓๒๐ โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ ขึ้นแทน เพื่อให้ทบวงมหาวิทยาลัยมีอำนาจควบคุมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของรัฐและเอกชนในสังกัดด้วย ต่อมาพระราชบัญญัตินี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ เพื่อให้มีอำนาจครอบคลุมมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งที่เป็นส่วนราชการออกจากระบบราชการ

ohec4จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้ลงประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยพระราชบัญญัตินี้ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ ทำให้ทบวงมหาวิทยาลัย ต้องแปรสภาพเป็น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายใหม่ รวมระยะเวลาดำเนินภารกิจ ๓๐ ปี ๙ เดือน ๗ วัน มีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรักษาราชการแทนรัฐมนตรี บริหารราชการ ทั้งสิ้น ๓๘ ท่าน มีปลัดทบวงมหาวิทยาลัยบริหารราชการ ๖ ท่าน

สู่...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ จึงได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้หลอมรวมหน่วยงานด้านการศึกษาเดิม ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการเดิม ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เข้าด้วยกัน เป็นกระทรวงใหม่ ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงสร้างในการแบ่งส่วนราชการในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ กำกับดูแลการศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษาด้านการอุดมศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะแปรสภาพตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ohecnew

ต่อมารัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายปฏิรูประบบราชการ เข้าสู่ “ระบบราชการยุคใหม่” โดยปรับภาคราชการให้มีคุณลักษณะธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน สังคม และประเทศชาติได้ จึงได้มีการปรับบทบาท ภารกิจ และการจัดโครงสร้างระบบบริหารราชการ และระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ ในการจัดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ได้กำหนดให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม ออกจากภารกิจของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไปจัดตั้งเป็น “กระทรวงวัฒนธรรม” จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยการจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหม่ มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการ จำนวน ๔ องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๙ สำนัก ได้แก่ สำนักอำนวยการ สำนักทดสอบกลาง (ยุบเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘) สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (โอนกิจการไปเป็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘) สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕๖ แห่ง ทั่วประเทศ

๑. สถาบันอุดมศึกษำในสังกัด/ในกำกับของรัฐ ๘๔ แห่ง*

๒. สถาบันอุดมศึกษำเอกชน ๗๒ แห่ง*

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจ (Mission)
 1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
 2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
 3. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
 4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

ค่านิยมร่วม สกอ. (SHARE VALUE) : "ร่วมทีมทำงาน สร้างสรรค์องค์กร สอดคล้องเป้าหมาย โปร่งใสเป็นธรรม นำประโยชน์ส่วนรวม"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาและจัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติและพันธสัญญาที่เป็นไปตามข้อเสนอตกลงระหว่างประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีหน้าที่ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ในระบบอุดมศึกษา และการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองคืความรู้ใหม่ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา และการรวบรวมข้อมูล จัดทำสารสนทเศด้านการอุดมศึกษา และดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1. สำนักอำนวยการ (สอ.)
 2. สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สนผ.)
 3. สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.)
 4. สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (สมอ.)
 5. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (สยต.)
 6. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา (สพน.)
 7. สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สพบ.)
 8. สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา (สตป.)*
 9. สำนักนักนิติการ (สนก.)*

  *หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นใหม่

 

ตราสัญลักษณ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรา “พระวชิระ” อันเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัย เนื่องจากพระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดและบุกเบิกการอุดมศึกษาของประเทศไทย ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยแปรสภาพเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงอัญเชิญตรา “พระวชิระ” เป็นเครื่องหมายประจำส่วนราชการ ตราพระราชทานนี้จึงหมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความรับผิดชอบการอุดมศึกษาของประเทศไทย

ohec

ลักษณะ
เป็นรูปวงกลม มีเส้นรอบวง ๓ เส้น ภายในวงกลมตรงกลางมีรูป “พระวชิระ” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้างวงกลมด้านในมีลายกระหนก ๓ ชั้น เริ่มจากฐานด้านพระวชิระโค้งขึ้นไปเกือบจรดปลายแหลมของพระวชิระ ภายใต้รูปพระวชิระและลายกระหนกมีชื่อส่วนราชการ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สีประจำ   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สีประจำ   คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ สีม่วง-สีน้ำเงิน
สีม่วง      คือ สีประจำวันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีน้ำเงิน  คือ สีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์

Excutive Soranit2019 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวง

m01
 

 

Excutive Sampan Rittidech

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
Prof. Sampan Rittidech, Ph.D.

เลขาธิการ
Secretary-General
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aurasa Pavavimolรองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

 

ที่ปรึกษา Senior Advisor

Nutnapa Ruenobcheoy

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
Miss Nutnapa Ruenobcheoy

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
Senior Advisor for Higher Education Standards
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pasakorn Heamakorn

นายภาสกร เหมกรณ์ (รักษาการ)
Mr.Pasakorn Heamakorn, Ph.D. (Acting)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Senior Advisor for Local Wisdom Development
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wattanaporn Sukprot

นางสาววัฒนาพร สุขพรต (รักษาการ)
Miss Wattanaporn Sukprot (Acting)

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
Senior Advisor for Private Higher Education Affairs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Napaporn Armstrong

นางนภาพร อาร์มสตรอง (รักษาการ)
Mrs.Napaporn Armstrong, Ph.D. (Acting)

ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน
Senior Advisor for Private Higher Education Affairs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้อำนวยการ Director

 

Wannee Nonsiri

นายวันนี นนท์ศิริ
Mr.Wannee Nonsiri

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Director, Bureau of General Administration
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wattanaporn Sukprot

นางสาววัฒนาพร สุขพรต
Miss Wattanaporn Sukprot

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
Director, Bureau of Policy and Planning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nongnapat Muaddeech

นางนงนภัส หมวดเดช
Mrs.Nongnapat Muaddeech

ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
Director, Bureau of Cooperation and Promotion
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wannee Nonsiri

นายวันนี นนท์ศิริ (ปฏิบัติหน้าที่)
Mr.Wannee Nonsiri (Acting)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
Director, Bureau of Higher Education Standards and Quality
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lakhana Dockiao

นางสาวลักขณา ดอกเขียว
Miss Lakhana Dockiao

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
Director, Bureau of International Cooperation Strategy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bunlue Visitanupong

นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์
Mr.Bunlue Visitanupong

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Director, Bureau of Student Development
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varaporn Rungtrakarn

นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
Miss Varaporn Rungtrakarn

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
Director, Bureau of Personnel Administration and Development
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Napaporn Armstrong

นางนภาพร อาร์มสตรอง (ปฏิบัติหน้าที่)
Mrs.Napaporn Armstrong, Ph.D. (Acting)

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Director, Bureau of Monitoring and Evaluation for Higher Education
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Supat Boonsong

นายสุภัทร บุญส่ง (ปฏิบัติหน้าที่)
Mr.Supat Boonsong, Ph.D. (Acting)

ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
Director, Bureau of Legal Affairs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Punpermsak Aruni

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี (ปฏิบัติหน้าที่)
Mr.Punpermsak Aruni (Acting)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย
Director office of Policy Project Administration
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Pasakorn Heamakorn

นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn, Ph.D.

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director, Public Sector Development Group
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jitana Dangngam

นางสาวจินตนา แดงงาม
Miss Jitana Dangngam

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Group
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prama Sastraruji

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
Asst.Prof.Prama Sastraruji, Ph.D.

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
Director, Office of Information Technology Administration for Educational Development
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thapanee Thammetar

รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
Assoc.Prof.Thapanee Thammetar, Ph.D.

ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
Director, Thailand Cyber University Project
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ Expert

Napaporn Armstrong

นางนภาพร อาร์มสตรอง
Mrs.Napaporn Armstrong, Ph.D.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
Expert on Higher Education Monitoring and Evaluation
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wattanasopee Suksa – ard

นางวัฒนาโสภี สุขสอาด
Mrs.Wattanasopee Suksa – ard

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
Expert on Policy and Planning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Punpermsak Aruni

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี
Mr.Punpermsak Aruni

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Expert on Human Resources Development
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Suthon Chauyphuk

นายสุทน เฉื่อยพุก
Mr.Suthon Chauyphuk

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ
Expert on Legal Affairs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Putthachad Wattanawimonkorn

นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร
Miss Putthachad Wattanawimonkorn

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
Expert on Information System Technology
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pasakorn Heamakorn

นายภาสกร เหมกรณ์
Mr.Pasakorn Heamakorn, Ph.D.

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
Educator, Expert Level
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยงานในกำกับภายใน Affiliated Organizations Under Supervision of the Office of the Higher Education Commission

Apidech Mainonggoy

นายอภิเดช ไม้หนองกอย
Mr.Apidech Mainonggoy

ผู้จัดการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director, S&T Postgraduate Education and Research Development Office
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peeradet Tongumpai

รองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอำไพ
Assoc.Prof.Peeradet Tongumpai, Ph.D.

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
Executive Director, Knowledge Network Institute of Thailand
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

พระราชบัญญัติ

: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

กฎกระทรวง

ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

: กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา

ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 2546

กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546

ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

: กฏกระทรวง กำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

: กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

กฏกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญาสำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตาม หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง กำหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552

 

ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

::::: แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

::::: แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

::::: แนวปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2558

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรที่จัดเป็นกลุ่มวิชาเอกของสถาบันอุดมศึกษา

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และ แผน ข

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญา ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตร ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 6)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2549

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย)

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์

::::: แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา : เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

:::::: ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือ การโฆษณาเป็นเท็จ

:::::: แนวทางการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือ หน่วยงานที่เทียบเท่าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และปรับใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

::ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552

:::ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

:::::: การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

:::::: แนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

::::::::: คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

::::::::: คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

::::::::: คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554

: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

::ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554

:ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล พ.ศ. 2555

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556

: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

::::: แนวปฏิบัติการกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน

::::: แนวปฏิบัติจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ เรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

::::: แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

::::: แนวปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

::::: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559

 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2545

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

ออกตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประชุมของคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ ที่ตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

:::::: แนวทางการโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

:::::: หลักเกณฑ์และวิธีการรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

::::: แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตามหลักเกณฑ์การอนุมัติและปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551)

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับหรือการเข้าสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับ สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2551

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทำทะเบียนคณาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ของคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ. 2551

:::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดถอนคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริจาค และการบันทึกบัญชี ตามแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2547

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วจากข้อความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547

:::::: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556

::: ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปีประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559

 

ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

::::::::: ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552

::::::::: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552

::::::::: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ

::::::::: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน...

::::::::: ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554

::::::::: ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554

::::::::: กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559

 

กฎ /ประกาศ/ระเบียบ ที่ยกเลิก

กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

::::::::: ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550

::::::::: ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550

:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

::กฏกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551

แผนยุทธศาสตร์
Image
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
Image
แผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
Imageแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2561
Image
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562
Image
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
1555919197324a

 

เข้าสู่..ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

banner footer

 

 

 เอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี

พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2562
Image
พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2561
Image

 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

องค์ประกอบ
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านกำลังคนของประเทศ ด้านคุณภาพภาพมาตรฐาน ด้านธุรกิจ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจการคลังและงบประมาณ ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการแaละเลขานุการ

:::::: แหล่งอ้างอิง ::::::

>>>พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
>>>กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546

 

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

–  สำนักอำนวยการ
–  สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
–  สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
     -- เงินทุนหมุนเวียนฯ
–  สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
–  สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
–  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
–  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
–  สำนักนิติการ
–  สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
–  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
–  กลุ่มตรวจสอบภายใน
–  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
–  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
–  สถาบันคลังสมองของชาติ

--- ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ 0 2610 5209
08 8142 4556
FAX 0 2354 5595
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2354 5565
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง -ว่าง-
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง -ว่าง-

 

--- สำนักอำนวยการ ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ หน้าห้อง 0 2610 5278
กลุ่มงานอำนวยการ งานอำนวยการ 0 2-354 5568
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี งานการเงิน/งานงบประมาณและบัญชี 0 2354 5521 / 0 2-354 5538
กลุ่มงานพัสดุ งานพัสดุ 0 2610 5417
กลุ่มงานบริหารบุคคล งานบริหารบุคคล 0 2354 5579
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 0 2039 5676 - 80 / 0 2039 5533
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 0 2039 5608

 

--- สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หน้าห้อง 0 2610 5334
กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร งานพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร 0 2610 5301
กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 2610 5222
กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 0 2610 5323
กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 0 2610 5339

 

--- สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5551
กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา งานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 0 2039 5538
กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนา งานส่งเสริมการสร้างและพัฒนา 0 2039 5541
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย งานส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย 0 2039 5545
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา งานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา 0 2039 5552

 

--- สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5583
กลุ่มแผนงานงบประมาณ งานแผนงานงบประมาณ 0 2039 5601
กลุ่มแผนงานและโครงการ งานแผนงานและโครงการ 0 2039 5587
กลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน งานวางแผนและพัฒนากำลังคน 0 2039 5591
กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา งานพัฒนานโยบายอุดมศึกษา 0 2039 5600

 

--- สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5615
กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา งานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 0 2039 5626
กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ งานส่งเสริมการจัดการความรู้ 0 2039 5623
กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษา งานรับรองมาตรฐานการศึกษา 0 20395 6111
กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา งานพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา 0 2039 5616

 

--- สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5558
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ งานส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ 0 2039 5564
กลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา 0 2039 5577
กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา งานพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 0 2039 5572
กลุ่มกิจการพิเศษ งานกิจการพิเศษ 0 2039 5562

 

--- สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ หน้าห้อง 0 2610 5404
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 0 2354 5615
กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา งานบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา 0 2644 5913
กลุ่มพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษา งานพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษา 0 2644 5911
กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ 0 2354 5613

 

--- สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2610 5363
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา 0 2610 5359
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา งานติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 0 2610 5455

 

--- สำนักนิติการ ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ หน้าห้อง 0 2610 5450
กลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 0 2610 5446
กลุ่มพัฒนากฎหมาย งานพัฒนากฎหมาย 0 2610 5447
กลุ่มนิติการและคดี งานนิติการและคดี 0 2610 5431

 

--- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน้าห้อง 0 2232 4000

 

--- หน่วยตรวจสอบภายใน ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน หน้าห้อง 0 2354 5531

 

--- สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หน้าห้อง 0 2232 4000

 

--- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หน้าห้อง 0 2039 5675