รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวง

m01

นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
รองปลัดกระทรวง

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวง

m01


นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง


นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

m01

sunee57-1
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

m01

PasitLorterapong
รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

m01

 

ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 4 สำนัก

sunee57-1
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล 
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง

 

jantana-59
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

pattariya-60
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
  ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

wanida
นางวนิดา  บุญนาคค้า
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี