สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาภาคประชาชน ชุดที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคม จังหวัดพิจิตร)

วิสัยทัศน์  :

เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ :

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่าง ต่อเนื่อง

2. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ และ แผนอื่นๆ

3. ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการ อุดมศึกษา เพื่อผลิต พัฒนากำลังคนของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต

4. จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5. จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา

6. สนับสนุนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและมาตรฐานการ อุดมศึกษา

ทั้งนี้ ได้นับรวมสำนักงานรัฐมนตรีในการจัดทำแผนที่เกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานปลัด กระทรวงฯ ด้วย โดยสำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง 

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง  รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท  แผนด้านการอุดมศึกษา  แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และแผนอื่น  ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ  จัดการศึกษาตลอดชีวิต  จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา  สนับสนุนการกำกับ  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

แนะนำภารกิจ

  1. ภาระงานด้านการอุดมศึกษา
  2. ภาระงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม