ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของระบบ E-GP

Feed not found.

ระบบงานสารสนเทศสำนักงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • Financial System   ระบบสารสนเทศทางงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง
 • Personal System   ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • Direction Systems   ระบบสารสนเทศการอำนวยการ
 • Executive System   ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
 • Publicity System   ระบบสารสนเทศงานประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
 • KM System   ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
 • Clinic Technology System   ระบบสารสนเทศคลินิกเทคโนโลยี

ระบบงานสารสนเทศสำนักงาน เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

 • เว็บไซต์ ด้านการงบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เว็บไซต์ ด้านการรับสมัครบุคลากร
 • ปฏิทิน ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์ ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน