ความเป็นมาของ STKC

            กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC) เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นกลางปี พ.ศ. 2547 ภายใต้การร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นกลไกศักยภาพสูงที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแลกเปลี่ยนสาระความรู้ และบริการทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา  ผู้เรียน ผู้สอน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแกนกลางในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาฐานความรู้ภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

 
วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การทะนุบำรุงรักษาและ บริการฐานความรู้ (Knowledge Base) ด้าน ว&ท ของประเทศ
4) เพื่อบูรณาการระบบบริการและประสานการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน ว&ท ให้เกิดการแบ่งปัีนการใช้้ประโยชน์ในสังคมของประเทศในวงกว้าง
5) เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายการพัฒนาสาระความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการและบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

แนวคิดการออกแบบโลโก้ STKC

     โลโก้ของ STKC ในปัจจุบัน ได้มีการออกแบบโดยเส้นลดทอนจากตัวอักษร s และ t ที่นำมาดัดแปลงให้เรียบง่ายและร่วมสมัย รวมทั้งการทำเป็นประตูทรงสอบขึ้นฐานกว้างกว่าด้านบน เป็นองค์ประกอบที่สื่อความหมายถึงลักษณะเด่นของเว็บไซต์ 2 ประการ คือ เป็นการเปิดไปสู่ขุมความรู้ในโลกกว้าง และเน้นการรวบรวมเนื้อหา ความรู้และภูมิปัญญาไทย

 
STKC มีการเผยแพร่ให้คนทราบอย่างไร

     ปัจจุบันมีการทำแผนผลักดันโดย TRIS ซึ่งทางหน่วยงานในเครือข่ายก็ต้องช่วยกันเผยแพร่ด้วย สามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจได้ นอกจากนี้ ทางเลขาฯ รัฐมนตรี วท. ได้ให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มี Banner ของ STKC ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมทำแผนผลักดันด้วย ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ต.ค. 2547) โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนในปลายเดือน ก.ย. 2547 ร่วมกับทาง IBM ที่สนับสนุนซอฟต์แวร์ในการพัฒนา 

 
e-Journal ที่ให้บริการแบบ Full Text ใน STKC มีอะไรบ้าง

วารสารสำหรับบุคคลทั่วไป

1. Science Asia
:: Journal of the Science Society of Thailand
:: วารสารของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 
วารสารในเครือ Nature Publishing Group: *
1. Nature Online
2. Nature Biotechnology
3. Nature Medicine
 
Science Direct: *
สามารถอ่านบทความวารสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้จำนวน 8 รายการ คือ
1. Current Opinion in Biotechnology
2. FEMS Microbiology Ecology
3. FEMS Microbiology Letters
4. FEMS Microbiology Reviews
5. International Journal of Food Microbiology
6. Journal of Molecular Biology
7. Molecular & Biochemical Parasitology
8. Trends in Microbiology
 
* ให้บริการสำหรับนักวิจัย สวทช. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยงาน คือ วว. วศ. และ มว.
 
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการให้ทาง STKC และหน่วยงานในเครือข่ายบอกรับวารสารใดเพิ่มเติม สามารถบอกผ่านคณะทำงานสนับสนุนและพัฒนาระบบ Digital Library/e-Library ของ วท. ได้ หรืออีเมลบอกรายละเอียด ชื่อ-สุกลของท่าน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.