1. หลักการและเหตุผล

     จากการศึกษาในภาพรวมของความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเทียบเท่านานาประเทศได้ แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นักวิจัย สิทธิบัตรด้านวิทยาศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านนี้อยู่มากซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ การเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวยังกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ ขาดการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือและห้องปฏิบัติการแบบครบวงจรไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น การที่จะยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้มีอันดับที่สูงขึ้นได้ จึงต้องสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มสมรรถนะ โดยภาครัฐยังคงเป็นเจ้าของและให้ภาคเอกชนมาร่วมใช้งานได้
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” ทั้งเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่สนใจได้ทราบข้อมูลและสามารถนำผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมต่อไป โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. วัตถุประสงค์

     2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
     2.2 เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง สำรองเวลาใช้งานได้แบบ One stop service ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. เป้าหมาย

     3.1 สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมใช้ร่วมบริการข้อมูล รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่ต้องลงทุน
     3.2 สามารถใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการร่วมใช้ ร่วมบริการ
     3.3 สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนาศักยภาพและกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทน/เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็น

4. สถานที่ติดต่อ

     75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า
     ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
     โทร : 02 333 3943 Call Center 1313
     โทรสาร : 02 333 3700 ต่อ 4056
     เว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : http://stdb.most.go.th
     อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.