รู้จักคลินิกเทคโนโลยี

คลินิกเทคโนโลยีเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงนามบันทึกความร่วมมือที่จะร่วมกันเป็นพันธมิตรในการทำงาน มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันการศึกษา ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

 

บริการคลินิกเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มีบริการให้ท่านที่สนใจการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถเข้ารับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ในหลายๆ หลักสูตร เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำแก๊สจากมูลสัตว์ การเพาะเห็ดต่าง ๆ 

  • แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • แผนงานบริการให้คำปรึกษา
  • แผนงานวิจัยพัฒนาต่อยอด
  • แผนงานเผยแพร่ความรู้ด้าน ว และ ท

 

ตัวอย่างโครงการทีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552

ปุ๋ย

     1. การพัฒนาต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ระดับชุมชนขนาดเล็ก
         เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
         ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนิมิตร อาศัย โทร: 089-564-0586, 08-4812-1108, 055-591-426 ต่อ 16 โทรสาร: 055-591-912 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากขยะชุมชนเชิงพานิชย์"
         เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
         ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ โทร: 054-466-666 ต่อ 1735 โทรสาร: 054-466-662  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     3. กิจกรรมการให้บริการด้านคำปรึกษา "คลินิกเทคโนโลยี ปุ๋ย ดิน แก๊สชีวภาพเพื่อพลังงานทดแทนเครื่องจักรขนาดเล็ก และการจัดการขยะระดับชุมชน"
         เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เวชยันธ์ รางศรี โทร.0 5394 2002 อีเมล์  -

เห็ด

     1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมและกล้วยน้ำว้า 
         เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประทุม อุ่นเรือน โทร: 08-9845-2080 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมจากเห็ดแบบครบวงจร 
         เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
         ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ โทร: 055-261-000 ต่อ 2747 โทรสาร: 055-261-987 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่