หลักการและเหตุผล

     สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการสนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า รวมถึงพัฒนาเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

     ดังนั้น เพื่อให้มีช่องทางสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกิดจากการศึกษา พัฒนา และการบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรม สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเห็นควรดำเนินการจัดทำเว็บ โดยมุ่งเน้นสู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงนักวิจัยในภาคการศึกษา ให้สามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียวของเครื่องจักร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และนักวิจัย สามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียวของเครื่องจักร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมาย

     1. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

     2. วิสาหกิจชุมชน

     3. นักวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     เป็นช่องทาง ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และการบริการสังคม

องค์ประกอบ

     1. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

     2. โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

     3. โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

     4. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และท. สู่เชิงพาณิชย์

 

 

กิจกรรมเผยแพร่เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม