--- ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ 0 2610 5209
08 8142 4556
FAX 0 2354 5595
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2354 5565
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง -ว่าง-
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้าห้อง -ว่าง-

 

--- สำนักอำนวยการ ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ หน้าห้อง 0 2610 5278
กลุ่มงานอำนวยการ งานอำนวยการ 0 2-354 5568
กลุ่มงานการเงิน งบประมาณและบัญชี งานการเงิน/งานงบประมาณและบัญชี 0 2354 5521 / 0 2-354 5538
กลุ่มงานพัสดุ งานพัสดุ 0 2610 5417
กลุ่มงานบริหารบุคคล งานบริหารบุคคล 0 2354 5579
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 0 2039 5676 - 80 / 0 2039 5533
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 0 2039 5608

 

--- สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หน้าห้อง 0 2610 5334
กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร งานพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร 0 2610 5301
กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 2610 5222
กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 0 2610 5323
กลุ่มฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 0 2610 5339

 

--- สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5551
กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา งานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 0 2039 5538
กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนา งานส่งเสริมการสร้างและพัฒนา 0 2039 5541
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย งานส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย 0 2039 5545
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา งานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา 0 2039 5552

 

--- สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5583
กลุ่มแผนงานงบประมาณ งานแผนงานงบประมาณ 0 2039 5601
กลุ่มแผนงานและโครงการ งานแผนงานและโครงการ 0 2039 5587
กลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน งานวางแผนและพัฒนากำลังคน 0 2039 5591
กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา งานพัฒนานโยบายอุดมศึกษา 0 2039 5600

 

--- สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5615
กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา งานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 0 2039 5626
กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้ งานส่งเสริมการจัดการความรู้ 0 2039 5623
กลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษา งานรับรองมาตรฐานการศึกษา 0 20395 6111
กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา งานพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา 0 2039 5616

 

--- สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หน้าห้อง 0 2039 5558
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ งานส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ 0 2039 5564
กลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา 0 2039 5577
กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา งานพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 0 2039 5572
กลุ่มกิจการพิเศษ งานกิจการพิเศษ 0 2039 5562

 

--- สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ หน้าห้อง 0 2610 5404
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 0 2354 5615
กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา งานบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา 0 2644 5913
กลุ่มพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษา งานพัฒนาความเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษา 0 2644 5911
กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างประเทศ 0 2354 5613

 

--- สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา หน้าห้อง 0 2610 5363
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา 0 2610 5359
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา งานติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 0 2610 5455

 

--- สำนักนิติการ ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ หน้าห้อง 0 2610 5450
กลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 0 2610 5446
กลุ่มพัฒนากฎหมาย งานพัฒนากฎหมาย 0 2610 5447
กลุ่มนิติการและคดี งานนิติการและคดี 0 2610 5431

 

--- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน้าห้อง 0 2232 4000

 

--- หน่วยตรวจสอบภายใน ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน หน้าห้อง 0 2354 5531

 

--- สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หน้าห้อง 0 2232 4000

 

--- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ---

สำนัก/กลุ่มงานรายชื่อเบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หน้าห้อง 0 2039 5675