วิดีโอมัลติมีเดีย

บริการหน่วยงาน

STDB STKC Clinic Technology GeoMap eService MostTech

โครงการสำคัญ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กิจกรรมเผยแพร่เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

สืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับ ศปท.ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือมาใหม่ !!

อินโฟกราฟิก

เว็บไซต์ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ส่วนอำนวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล ส่วนงานคลังและพัสดุ กลุ่มงานกฏหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เว็บไซต์ ระบบงานสารสนเทศ

ระบบอีเมล์ภาครัฐ ระบบ DPIS สป.วท. ระบบขอใช้รถยนค์ส่วนกลาง ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบขอจองห้องประชุม ระบบจัดการความรู้ ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ระบบหนังสือเวียน ระบบบริหารงบประมาณ สป.วท. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีโทรศัพท์ ระบบรับสมัครงานออนไลน์ ระบบปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ วท. ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ระบบรายงานผลการดำเนินงาน วท. ระบบติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ ระบบ ERP ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง

ประชาสัมพันธ์

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.วท. แผนความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แบบฟอร์มจัดหาคอมพิวเตอร์ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

เว็บลิงค์

aseanlaw MusuemTh 1111 e-gov. lawamendmentอุทาหรณ์จากคดีปกครอง