ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือมาใหม่ !!

โครงการสำคัญ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กิจกรรมเผยแพร่เทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

บริการหน่วยงาน

CIOSTDB STKC Clinic Technology GeoMap MostTech eService Trainig

อินโฟกราฟิก

เว็บไซต์ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ส่วนอำนวยการ ส่วนบริหารงานบุคคล ส่วนงานคลังและพัสดุ กลุ่มงานกฏหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เว็บไซต์ ระบบงานสารสนเทศ

information1

ประชาสัมพันธ์

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.วท. แบบฟอร์มจัดหาคอมพิวเตอร์  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แผนความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รวมแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์