Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

วิสัยทัศน์ หน้าที่และอำนาจ

วิสัยทัศน์

 มุ่งประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกหลักนำ สป. สู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง

อำนาจหน้าที่

  1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  2. พัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  3. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำ ปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
  4. เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
  5. เป็นศูนย์ประมวลผลข้อมูลกลางของหน่วยงานและข้อมูลดัชนี ชี้แนะ การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ สนับสนุนเทคนิคทางวิชา การเกี่ยวกับการประมวล ผลและสื่อสารข้อมูลตลอด จนการบริการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ กรข.

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ อววน.
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทรศัพท์ : 0 2 333 3812-3
  โทรสาร : 0 2 333 3881
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  แผนที่การเดินทาง   แผนที่การเดินทาง 

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป