มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"


นายอลงกรณ์  เหล่างาม
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานภายใต้กิจกรรม การจัดทำนโยบายและแผนด้าน วทน. ของ วท. และ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานภายใต้กิจกรรม การจัดทำนโยบายและแผนด้าน วทน. ของ วท. และ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (2)

อุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
นางสาวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
คนดีศรี วท. ประจำปี 2557

นิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล
นายนิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551

เอกสารเผยแพร่

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)

รายงาน ผลการดำเนินงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 Q2

แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ผลสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

แผนปฏิบัติการกระทรวง

แผนยุทธศาสตร์ สป.วท.

แผนปฏิบัติราชการ สป.วท.

แผนปฏิบัติการ สป.วท.

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com