home icon contact icon B search icon B

 

117383293 1838635882941903 8911469136598443830 n

(8 สิงหาคม 2563) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.อว.) จัดประชุม Retreat เตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างภายในพร้อมบทบาทภารกิจและอัตรากำลังบุคลากร จากเดิมไปเป็นชื่อ "กองส่งเสริมและประสานเพื่อใช้ประโยชน์ทางววน." ซึ่งเป็นการรวมภารกิจของสำนักส่งเสริมฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และภารกิจบางส่วนจาก สกอ.เดิม ได้แก่ UBI, COE และเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย มารวมกัน
โดยโครงสร้างของกองใหม่ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ได้แก่


กลุ่มยุทธศาสตร์ส่วเสริมการใช้ประโยชน์ ววน.
กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มเครือข่าย อว.ภูมิภาค
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

116783747 1838636106275214 8662974410398310585 n  117379313 1838635979608560 6715974825730478520 n

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.