home icon contact icon B search icon B

 

105721513 3066713550049216 2061667025858509233 o

(เมื่อวันนี้ 2 กรกฎาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเครือข่าย อว. ในพื้นที่ ได้แก่ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรายงานแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. ภายใต้ "พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

80287839 3066713493382555 8979439482155279011 o 73504800 3066713643382540 4553431057734783106 o

 

105721513 3066713550049216 2061667025858509233 o  106132221 3066713293382575 8431378787867276702 o

 

106385102 3066713466715891 1800608259482828629 o  105708996 3066713323382572 8078673229170943446 o

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี

สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.