home icon contact icon B search icon B

 

(เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) นำโดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิคเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมรับฟังบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

1 8 1200x4802 7 1024x576

 

6 8 1024x768