home icon contact icon B search icon B

 

การอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2563

(เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบ คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร. อุทัย เจริญวงศ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

 

โดยมีประเด็นนำเสนอ

  • แนวคิดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์/BCE/SCI
  • ข้อสังเกตโครงการ BCE และ SCI ปี 2563  
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน/หมู่บ้าน
  • การวิเคราะห์ปัญหาและการคัดเลือก วทน ที่เหมาะสม
  • การพัฒนาแผนธุรกิจ • แผนดำเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่งมอบ
  • แผนดำเนินงาน-งบประมาณ-สิ่งส่ง

432563 BE 200304 0001 1024x768

การบรรยาย “แนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
 โดย ดร มัชฌิมา นันทรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

432563 BE 200304 0003 1024x768

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์” โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี