home icon contact icon B search icon B

 

(เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผอ.ศวภ.1 ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ กับ ผู้แทนชุมชนจากเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถึงแนวทางในการจัดตั้งสถานี การจัดการขยะชุมชนกับของเหลือทิ้งทางภาคการเกษตรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโสศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ทีมนักวิจัยและวิศวกร จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้วยความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ จากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) เพื่อหารือถึงความเหมาะสม และสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนถึงแนวทางในการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชน ร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานเอกชน ที่ให้ความสนใจ ต่อการจัดการขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตร โดยจากการสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ จากการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ทั้งความเหมาะสมและความพร้อมด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการ ในพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองปึ๋ง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ มุ่งเน้น การบริหารจัดการขยะจากชุมชน กากสมุนไพรในชุมชน ซึ่งจะมีเศษเหลือทิ้งของสมุนไพร จากการทำสปาสมุนไพรในชุมชน และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ในชุมชน กากชา กาแฟ และสับปะรด ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เป็นต้น โดยผู้นำชุมชนบ้านหนองปึ๋ง จะได้เตรียมดำเนินการประชาคมกับประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการร่วมดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ต่อไป

23

45

811

1213

 

เผยแพร่ข่าวโดย นายสิริชัย คงมี

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี สส.สป.อว.