home icon contact icon B search icon B

 

30 พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชดำเนินชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ/ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง”  โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน ก.พ. โดยนายบัญชา อาภาศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ทราบถึงเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง สำหรับนำไปปรับใช้ในการจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างองค์กร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป.