109934330 4433959583281161 6205724937954917118 n

 109934330 4433959583281161 6205724937954917118 n

109946569 4433956976614755 410496578056753605 n

19 กรกฎาคม 2563 : ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ อว.จ้างงาน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผึ้งโพรง ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้ได้รับการจ้างงานจากโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1 ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

108206315 4433957916614661 7209958647011645940 n 109836629 4433957739948012 9073544079828897211 n 110128850 4433958346614618 2031808567420933210 n

โดยได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระยะแรกของโครงการ มีการจ้างงานประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ระยะเวลา 4 เดือน (1 มิถุนายน - 30 กันยายน) โดยมีการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้แก่ผู้ได้รับการจ้างงานก่อนการลงพื้นที่จริง จากนั้นผู้ได้รับการจ้างงานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงชี้แจงรายละเอียด ถ่ายทอด เผยแพร่และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นทั้งความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆในพื้นที่ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

รองปลัด อว. กล่าวว่า “โครงการ อว.สร้างงานเป็นการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในหน่วยจ้างงานของ อว. จากทั้งหมดกว่า 60 หน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 รวมทั้งหมดเป็นการจ้างงานกว่า 200 อัตรา โดยนอกจากผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับเงินเดือนแล้วก็ยังจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือทำงานต่อไปในอนาคตได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจ้างงานประชาชนโดยเพื่อเข้ามาเป็นวิศวกรสังคม คือการพัฒนาคนที่อยู่ในพื้นที่ โดยใช้รูปแบบองค์คาวมรู้เชิงระบบ ออกแบบเชิงระบบให้กับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝึกคนในพื้นที่ให้รู้จักกระบวนความคิดที่เป็นระบบ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล การคิดกระบวนการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชน”

108118444 4433959986614454 8540042535761844273 n

110145737 4433959773281142 6406713335064202481 n

114674673 4433958549947931 6761031176936936724 n110860375 4433960283281091 8281383016892623555 n110318753 4433959146614538 6342966046848466053 n

108179901 4433958773281242 7552380504113435220 n108812870 4433960616614391 316817028944151208 n109734891 4433958929947893 2773193204626920693 n

110157923 4433960999947686 5049658172406757402 n109481548 4433959409947845 7434828163397895629 n

การดำเนินในโครงการ อว.สร้างงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ได้รับการจ้างงานทุกคนจะผ่านกระบวนการสร้างวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสามารถใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนได้ทุกมิติ (ทักษะวิศวกรสังคม มี 4 ทักษะ 1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2.ทักษะในการสื่อสาร  สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 3.ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา 4.ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม) และวิศวกรสังคมร่วมกับที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยและชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกมิติแก้ปัญหา พร้อมยกระดับ บูรณาการองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย เสริมสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และระดมสรรพกำลังจากมหาวิทยาลัยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในทุกมิติ

 

ถ่ายภาพ    : อินทิรา บัวลอย
วีดีโอ         : วัชรพล วงษ์ไทย
ข้อมูลข่าว  : วีนัส แก้วประเสริฐ

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/