88449359 2750435075069854 7615429945879166976 o

11 มีนาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดฝั่งอันดามัน
ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

89063577 2750442118402483 4565663012899258368 o

โดยมี นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามประธานเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และตัวแทนจาก 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้องเรียนจังหวัดตรัง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ภายใต้เครือข่าย TrangUnet เข้าร่วมการประชุมฯ

88325819 2750440031736025 7736775343360442368 o

ารประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง และจังหวัดฝั่งอันดามัน
โดยการรวมการจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับทรัพยากรของจังหวัด
และเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
.