82696716 3739185376091922 7228683778850291712 o

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2563 มอบให้แก่

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

และนายวันนี นนท์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารถนนศรีอยุธยา

83645080 3739184726091987 3543470666286104576 o

83927578 3739185196091940 8048194819173908480 o83505121 3739185146091945 9084170458869268480 o

83975920 3739185299425263 7984528203957927936 o82983142 3739185286091931 6139683052739100672 o

82696980 3739185339425259 5589032721717395456 o83797189 3739185436091916 6219809631900794880 o

 

 

 อินทิรา บัวลอย : ถ่ายภาพ @ ปราณี ชื่นอารมณ์  : เผยแพร่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02 039 5609
facebook.com/opsMHESI/