DSC 7474

DSC 7456

DSC 7500DSC 7499

การประชุมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากร สป.อว. (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกให้กับบุคลากร มีพลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างบุคลากรในทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ จำนวนกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของ สป.อว. (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

DSC 7476DSC 7478

DSC 7487DSC 7483DSC 7481

อินทิรา บัวลอย / วีนัส แก้วประเสริฐ  : ถ่ายภาพ
ปราณี ชื่นอารมณ์  : ข่าวเผยแพร่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02 039 5609
facebook.com/opsMHESI/