แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดทำขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน รวมถึงประชาชน

สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการ องค์กรเอกชน และประชาชนพิจารณาให้ความคิดเห็นตาม QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนต่อไป

**คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารประกอบการทำแบบสำรวจ

ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
shorturl.at/pxUY8

คู่มือ do dont
https://drive.google.com/file/d/16ltJ6IeGnFkcIg3HQyNNPNSwrSGdggKQ/view?usp=sharing

แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ องค์กรเอกชนและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

qr aebbsbthaampramwlkhaaraachkaarphleruuen 2