แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2562

Announcement

 

คลิกเพื่อตอบแบบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ