home icon contact icon B search icon B

 

166

               

               เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านระบบ zoom conference โดยมี ผศ.ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล และคณะ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม กตร. ชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

                                         ประชุมตรวจ มจธ 210809 29                              167

 

                                         ประชุมตรวจ มจธ 210809 26                             ประชุมตรวจ มจธ 210809 10