home icon contact icon B search icon B

 

4

                   

                         เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) โดยมีนายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา และ นางสาวศราวดี ภัทรกิจกุลธร หัวหน้างานเครือข่ายจัดการน้ำชุมชน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินโครงการ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

                                               2  7     

                                               9  5