home icon contact icon B search icon B

 

1int210861
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บังอร โพธิ์แสง
นางบังอร โพธิ์แสง
หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปิยเนตร พรรณดวงเนตร
น.ส.ปิยเนตร พรรณดวงเนตร
ผู้อำนวยการ
ส่วนวางแผนและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤทธิ์ แกะกระโทก
นายพฤทธิ์ แกะกระโทก
ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สุพนิดา อารยเมธี
น.ส.สุพนิดา อารยเมธี
(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาระบบ
ประมวลผลข้อมูล

     น.ส.วิมลทิพย์ อริยะเครือ

     น.ส.ปรียาพร ตันติภัทรกุล
     นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
     น.ส.ปวีณา ฉายอรุณ

     นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์
     นายจิรายุ ชัยมีบุญ

     นางสาวศุภกร สาระวงศ์
     นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์

     นายอนาวิล อมรเดชากุล
     นายอภินันทน์ เสริมศรี
     นายยุทธนา พิรุณสาร
     นายภูษิต โพธิ์แสง