home icon contact icon B search icon B

 

DSC 0660

 DSC 0660

                   เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) นางสาวชรีย์พร ภูมา ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก ศลช. และสำนักตรวจราชการ อว. ได้เข้าพบ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือข้อราชการพร้อมทั้งแนะนำโครงการเมดิโคโพลิส (Medicopolis) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีการวางกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายมิติอย่างองค์รวม โดยมีวัตถุประสงค์คือการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์และสารสนเทศชีวการแพทย์อย่างครบวงจร เพิ่มคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยได้อย่างเท่าเทียม พัฒนาพื้นที่สำหรับการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายพันธมิตรสำหรับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้ดำเนินการโครงการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่สามารถพัฒนาไปเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพภายใต้โครงการเวชนครได้ โดยพร้อมนี้ ได้นำเรียนกรอบภารกิจของกระทรวง อว. ให้จังหวัดได้รับทราบ รวมถึงหารือข้อราชการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

DSC 0628        DSC 0640

DSC 0649

           ผตร.อว. พร้อมด้วยคณะเดินทางไปยังสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรศ.ดร.ภก.เนติ วระนุชและคณะ ให้การต้อนรับ และแนะนำสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานภายใต้งบบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปีงบประมาณ๒๕๖๒(ส่วนของพื้นที่ปฏิบัติการ) ประกอบด้วยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ และโครงการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทยในอาสาสมัคร โดยนิสิตปริญญาเอก ซึ่งสถานปฏิบัติการของ มน. มีความพร้อมสูงและสามารถยกระดับไปสู่การเป็นศูนย์ปฏิบัติการในระดับอาเซียนได้ ในการนี้ ผตร.อว. ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องวิธีการในการนำเสนอผลงานวิจัย โดยให้นำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นของปัญหาหรือเหตุผลในการทำวิจัย รวมทั้งให้นำเสนอประโยชน์ที่ชุมชนหรือประเทศจะได้รับจากการทำวิจัยนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ ผตร.อว. ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจทั้งทีมงานจาก ศลช. และ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาของ มน. ให้พัฒนาและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศต่อไป

DSC 0661        DSC 0663

DSC 0670        DSC 0675

DSC 0673        DSC 0666

                 จากนั้น ผตร.อว. และคณะ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ เช่น ห้องประเมินสภาพเส้นผมและหนังศรีษะ ห้องประเมินค่ากันแดด ห้องเตรียมผลิตภัณฑ์ ห้องตรวจสอบทางจุลชีวะ ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยมี ดร.ศุทธินี วิสุทธรรม ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ มน. ให้การบรรยายในแต่ละห้องปฏิบัติการ

DSC 0685        DSC 0691

DSC 0692        DSC 0708

DSC 0711        DSC 0716