home icon contact icon B search icon B

 

S 332677436

 S 332677436

               เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมี นายชัชวาล ใกล้อินทร์ เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของสวนเห็ดเขาชะเมา/ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ระยอง ให้การต้อนรับ และมีนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พว. นางปิยะฉัตร ไคร้วานิช  เบอร์ทัน ผอ.ฝ่าย สวทช.ภาคเหนือ นางสาวนิภา ประดิษฐ์เทียมผล หัวหน้างานฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ และนายมนตรี แสนละมูล นักวิจัยหน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ พร้อมด้วยนายชัชวาล ใกล้อินทร์ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรแม่นยำ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ ด้วยชุดเทคโนโลยีระบบเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ

S 332677430        S 332677433

DSC 0993        S 332677434

S 332677432

            ต่อมา หน.ผตร.อว. และคณะ เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเห็ดถุง ซึ่งติดตั้งระบบเซนเซอร์ ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ (FARM WIMaRc) ซึ่งสามารถตรวจวัดและติดตามสภาพแวดล้อมทั้งค่าความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ความเข้มแสง โดยพบว่าระบบเซนเซอร์ไร้สายฯ โดย พว. มีความเสถียรกว่าระบบทั่วไปในท้องตลาด ข้อมูลที่ระบบบันทึกได้สามารถพัฒนาซอฟแวร์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพโรงเรือนยิ่งขึ้น

                                           S 332677440         S 332677439

               ช่วงบ่าย หน.ผตร.อว. และคณะ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดยมี นายฉัตรชัย รัตนลาภ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย และปัญหาอุปสรรค   ในการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

S 332677441        DSC 1103

                จากนั้น หน.ผตร.อว. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรม ภาคตะวันออก EECi Phase 1A และรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง โดยที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ตัวแทนบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และขึ้นหอชมวิวเพื่อดูทัศนียภาพพื้นที่โครงการก่อสร้างในภาพรวมจากมุมสูง

S 332677450        S 332677451

S 332677452        S 332677453

S 332677442        S 332677448

                                   S 332677449        S 332677444