home icon contact icon B search icon B

 

DSC 0929

 DSC 0929

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2 โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ (การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายชาญวิทย์ ตรีเดช        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ รายงานผลการดำเนินงาน พบว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) มีการแบ่งการให้บริการตามคลัสเตอร์ ได้แก่ เกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร พลังงานชีวภาพท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองอัจฉริยะ และสังคมผู้สูงอายุ โดยมีโครงสร้างของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (SIP) ประกอบด้วยหน่วยงานประสานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม หน่วยบริการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม หน่วยนำร่องธุรกิจนวัตกรรม และหน่วยนวัตกรรมเพื่อสังคม มีการดำเนินงานโดยการสร้างเครือข่ายระหว่าง มทส. กับ มทร. และ มรภ.สุรินทร์ มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.ชัยภูมิ และ มรภ.นครราชสีมา

DSC 0949        DSC 0933

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจ้างควบคุมงาน (ลงประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอรายงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและได้เสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาก่อนลงนามในสัญญาแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการฯ ภาพรวมในไตรมาสที่ 3 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ สอว. รับข้อเสนอแนะของ หน.ผตร.อว. ไปดำเนินการต่อไป

DSC 0937        DSC 0942

DSC 0919        DSC 0921

DSC 0917        DSC 0915