home icon contact icon B search icon B

 

DSC 0171

 DSC 0171

                เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ : การเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีนางสาวดาวริน สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ และคณะ รายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว  ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DSC 0152        DSC 0126

DSC 0118        DSC 0155

               ผตร.อว. ได้ตรวจติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ : การเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา) เพื่อนำ วทน. มาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ 6 ชนิด โดยได้มีการดำเนินการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก เช่น น้ำส้มแขกเข้มข้น ส้มแขกสามรส  น้ำพริกเผาส้มแขก ชาส้มแขก แยมส้มแขก น้ำจิ้มไก่ส้มแขก และน้ำพริกนรกส้มแขก ผลิตภัณฑ์จากลูกหยี  เช่น ชาลูกหยี น้ำลูกหยี แยมลูกหยี เยลลี่เหลว และกล้วยสอดไส้ลูกหยี การแปรรูปเห็ดแครง เช่น กาแฟ เห็ดแครง เห็ดแครงอบกรอบปรุงรส การผลิตแป้งกล้วยหิน การทำบาร์กล้วยหิน การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไก่เบตงและการแช่แข็ง การทำผลิตภัณฑ์ข้าวตังใบยอบูดูตูมิฮ และการทำข้าวตังรสกุ้งและรสปลาเค็มจาก ข้าวพันธุ์มะจานู เป็นต้น

DSC 0112        DSC 0127

                  ในการนี้ ผตร.อว. ได้มีข้อเสนอแนะให้นำ วทน. มาต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนากระบวนการผลิต เช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิตที่สามารถคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์เพื่อยืนยันคุณค่า/ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรเน้นในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น และตลาดระดับประเทศ  เพื่อให้มี Demand รองรับอย่างเพียงพอ โดยบางประเภทสามารถรองรับการไปพิธีฮัจญ์ได้ด้วย รวมถึงสนับสนุนให้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานในพื้นที่

DSC 0141        DSC 0171