home icon contact icon B search icon B

 

DSC 0703

 DSC 0703

           เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) ได้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  รอบที่ ๒ โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ณ โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ผช.ผอ. สายงานบริหาร พว. นางสาวกัลยารัตน์ รัตนะจิตร รก.ผอ.ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน พว. นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี นายอนันต์ สันติอมรทัต ผู้ช่วยผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี นายต่อตระกูล พรมนุ่น  ผอ.รร.บ้านฉลอง และคณะ ต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการในการยกระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล รวมทั้งยกระดับคุณภาพของคนในชุมชน จำนวน 25 ชุมชน จากเป้าหมายตัวชี้วัด 20 ชุมชน โดยมีผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 924 คน จากการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกและการบริหารจัดการแบบครบวงจรในพื้นที่ เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนอาหาร การผลิตอาหารโคเนื้อ (อาหารผสมครบส่วน :TMR) การผลิตยางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารปลอดภัย การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้และช่วยผสมเกสร เพิ่มผลผลิตพืช (ผึ้งโพรงและชันโรง)

DSC 0687         DSC 0675

           ต่อมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมถังขยะไม่มีวันเต็มหนอนแม่โจ้และไส้เดือนดิน และโรงเรือนปลูกผักของนักเรียน กลุ่มยุวเกษตรกร และครูโรงเรียนบ้านฉลอง พบว่าการทำเกษตรอินทรีย์เป็นการสร้างวัตถุดิบอาหารปลอดภัย การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์สามารถเป็นปุ๋ยบำรุงดินในแปลงผักของโรงเรียน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ใช้เป็นอาหารไก่ไข่/ปลาดุก ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้

DSC 0752         DSC 0766

            ช่วงบ่าย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านฉลอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกและการบริหารจัดการแบบครบวงจรในพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่าง พว. และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย  ราชภัฏภูเก็ต พบว่าการทำโรงเรือนพลาสติกปลูกผักช่วยลดระยะเวลาในการปลูก เพิ่มรอบจำนวนการปลูกและสร้างรายได้ให้สูงขึ้น การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และ การผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างเกษตรปลอดภัยให้กับชุมชน

DSC 0860         DSC 0911

DSC 0889         DSC 0876