รายชื่อหลักสูตรอบรมประจำปี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.อว. ตระหนักถึงความสำคัญต่อการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิชาการ จากทีมวิทยากร ของศูนย์ฯ และที่สำคัญศูนย์ฯได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ฝึกอบรม เพื่อให้เนื้อหาสาระ มีความทันสมัยและสะท้อนวิวัฒนาการขององค์ความรู้ในด้านต่างๆ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ในหน้าที่การงานโดยตรง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2564 นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านต่อไป

ข่าวหลักสูตรอบรมสัมมนาไอซีที