home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง ขอบเขตงาน และแบบรูปรายการ จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าบริเวณชั้น 1 ส่วนอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1.ร่างประกาศ  
2.ร่างเอกสารประกวดราคา  
3. ราคากลาง
4.ขอบเขตงาน  
5.แบบรูปรายการ

   5.1 แบบรูปรายการปรับปรุงชั้น 1-1    

   5.2  แบบรูปรายการปรับปรุงชั้น 1-2  

   5.3 รายการประกอบแบบปรับปรุงชั้น 1 เล่ม 1

   5.4 รายการประกอบแบบปรับปรุงชั้น 1 เล่ม 2

   5.5 แบบก่อนการปรับปรุง