home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้านการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระยะที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด