home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (PRESS TOUR) เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง