home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ ราคากลางโครงการงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ถนนและพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณเทคโนธานี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ราคากลาง