home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ราคากลาง