home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ราคากลางการจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 4 ฐานข้อมูล (1. Academic Search Ultimate (ASU) 2. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full TEXT 3. Applied Sciences & Technology Source Ultimate (ASTSU) 4. ScienceDirect) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

logo PS22

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400