home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ราคากลาง