การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ....
https://drive.google.com/file/d/1LnWO5hk2gZYaVmAHP26AxhM0sWCAQDSA/view?usp=sharing

สรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ....
https://drive.google.com/file/d/1CorKdIYscAsf4JYYtt00kdRKjSTYmIUb/view?usp=sharing

 

แบบรับฟังความคิดเห็น
แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ....

 

โครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   -  ร่างกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 7 ฉบับ

   -  แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฏหมายลำดับรอง (รูปแบบ Google Form)

   -  แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฏหมายลำดับรอง  (รูปแบบ ไฟล์เอกสาร)

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา (กคอ.)
เลขที่ 328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-039-5664