(ร่าง)  ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

 

logo PS22

 

เอกสาร   (ร่าง)  ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

 

 

  Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม 

(ร่าง)  ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

 

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดม

 

https://docs.google.com/forms/d/1TwOHWzbgZZE8iVDVOSaH4vYj2hcxE5k7711pAJxvsnQ/viewform?edit_requested=true

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400

(ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
พ.ศ. ....

 

logo PS22

 

เอกสาร    (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
พ.ศ. ....

 


      Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม

 (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ

หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
พ.ศ. ....

ร่าง 4 หลัก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco1u4gVmUW-5yo-SvANlTx9osHISCR0ziA07LMiyZxptQ73w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400

 

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เอกสาร (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

คลิก แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เอกสาร (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. .... 

คลิก แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ....

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เอกสาร (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

คลิก แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เอกสาร (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

คลิก แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เอกสาร (ร่าง) กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

คลิก แบบรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....