cleananti

 

แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

- แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

-  NEW!! แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

แผนปฏิบัติราชการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐