ข่าว ศปท.

 coveranukummakan

- คำสั่ง อว. ที่ ๙๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อว.

- คำสั่ง อว. ที่ ๑๐๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม อว.

- ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม อว. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓