กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพงานตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม    โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน อ่านเพิ่มเติมคลิกดาวโหลดที่นี่