ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 30 วินาที

ศปท.วท. ขอเผยแพร่สปอตโฆษณาภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ขอเสนอชุด "ซื้อสิทธิ์ขายเสียง" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนทุกระดับเกิดทัศนคติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นการทำลายชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เกิดความละอายในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องปลูกฝังตั้งแต่รุ่นลูกหลาน..จนถึงตนเอง "🚫โตไปไม่โกง..โตแล้วก็ต้องไม่โกง🚫": ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช

 

หัวหน้าพาโกง 30 วินาที

ศปท.วท. ขอเผยแพร่สปอตโฆษณาภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ขอเสนอชุด "หัวหน้าพาโกง" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนทุกระดับเกิดทัศนคติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นการทำลายชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เกิดความละอายในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องปลูกฝังตั้งแต่รุ่นลูกหลาน..จนถึงตนเอง "🚫โตไปไม่โกง..โตแล้วก็ต้องไม่โกง🚫": ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช