ขวัญค่านิยมองค์กร : มุ่งผลสัมฤทธิ์  สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ  รักใคร่สามัคคี

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชน ตาม พรบ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ. 2540 

ข้อมูลพื้นฐานการขอรับข้อมูล ณ จุดบริการ

 1. ขั้นตอนการให้บริการ 
 2. ผู้รับผิดชอบประสานงานในการให้บริการข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แก่ประชาชน 
 3. ใบคำร้องขอค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น รับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน
 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
 5. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
  ณ ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 6. ภาพถ่าย ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
 7. แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลเด่น 

 1. ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ข่าวรับสมัครข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

มาตรา 7 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 1. โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน    
 2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน    
 3. สถานที่ขอรับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ  
 4. กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ 
 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด   

มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ไม่มี)   
 2. การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ไม่มี)    
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง    
 6. สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ    
 7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารของราชการ